Zadaniem poniższego tekstu jest wyjaśnienie czym jest strona obliczeniowa tłumaczenia, pokazanie ilości znaków mieszczących się na takiej stronie (1800 znaków) oraz wyjaśnienie, dlaczego cenę za tłumaczenie oblicza się na podstawie ilości stron obliczeniowych, a nie ilości stron A4.

Strona obliczeniowa to jednostka rozliczeniowa przyjęta do wyceny tłumaczenia. Ilość stron liczona jest w tekście docelowym (tekst po przetłumaczeniu), a nie źródłowym (tekst przeznaczony do tłumaczenia).

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków ze spacjami. 
Strona tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) to 1125 znaków ze spacjami.

Język polski jest dosyć „rozwlekły” w słowach. Dlatego też, dokument przetłumaczony z języka obcego na polski może zawierać do 15% więcej znaków niż tekst źródłowy. Odwrotna zasada obowiązuje w drugą stronę: tekst przetłumaczony z j.polskiego na język obcy, np. angielski, może być krótszy.

„Znak na stronie” to każda litera, cyfra, znaki specjalne, kropka, tabulator, a nawet spacja.

W przypadku tłumaczeń „przysięgłych”, podbitych pieczęcią tłumacza i opatrzonych formułą poświadczającą (informacją, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem) strona obliczeniowa to 1125 znaków. Ilość znaków jest stała, bo wyznaczona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły musi opisać każdą pieczęć: jej kolor, kształt, miejsce w dokumencie, a na końcu jej treść, np.: „W górnym prawym rogu dokumentu okrągła pieczęć koloru niebieskiego. W polu pieczęci godło Polski, w otoku pieczęci napis o treści…” - jest to dodatkowych 129 znaków!

Tłumaczenie zwykłe może mieć dowolną tematykę: techniczną lub dotyczyć dziedziny prawa, finansów, itd. Ważne jest, że tłumaczenie takie nie opatrzone jest pieczątką oraz formułą poświadczającą tłumacza przysięgłego, zarejestrowanego jako urzędnik państwowy.


POWYŻSZY TEKST ZAWIERA 1862 ZNAKI

Salamanca