Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
§1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki

2. Celem procedury jest:

a) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
b) umożliwienie dzieciom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych.

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

4. Student lub rodzic/opiekun dziecka decydując się na przyjście do placówki lub przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia w okresie pandemii COVID-19.

§ 2

ORGANIZACJA

1. Na terenie Szkoły Językowej Salamanca mogą przebywać jedynie osoby:

a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
b) które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;
c) nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/rodzice/opiekunowie/uczniowie, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. Na terenie budynku zostanie utworzone izolatorium w postaci miejsca wydzielonego w jednym z pomieszczeń szkoły.

4. Dzieci pod opieką lektora będą przebywać w grupach maksymalnie 5 osobowych.

5. Każda grupa przebywać będzie w wyznaczonej sali.

6. Do placówki mają wstęp tylko pracownicy i studenci placówki, w razie najwyższej konieczności rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na kursy.

7. Rodzic/opiekun lub pełnoletni kursant wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojej lub dziecka w uzasadnionych przypadkach. Rodzic/opiekun lub pełnoletni kursant podpisując umowę oświadcza, że nikt z domowników:

a) nie jest obecnie objęty nadzorem epidemicznym lub kwarantanną,
b) nie ma objawów infekcji  jak gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, czy gardła.
c) nie występują w chwili obecnej i nie występowały w przeciągu dwóch tygodni ww objawy u któregoś z domowników.

8. Nie podpisanie umowy lub nie  dostarczenie deklaracji i oświadczeń w uzgodnionym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na zajęcia.

9. Do placówki mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

10. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych.

11. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.

12. Rodzice przekazują zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.

13. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/)

14. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali.

15. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

16. Przy wejściu do budynku Szkoły Językowej Salamanca dzieci dezynfekują ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu. Ponadto, zalecane jest mycie rąk wodą i mydłem przed wyjazdem/ wyjściem do placówki.

17. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach.

18. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i innych.

19. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez studentów placówki, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

20. Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.

§ 3

PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

1. Dzieci przyprowadzane są na maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i odbierane maksymalnie 5 minut po zakończeniu zajęć.

2. Rodzic przyprowadza dziecko zdrowe. Obecność w placówce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w zajęciach grupowych, jeśli dziecko zostało zapisane na kurs grupowy.

3. Do placówki, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce. Dzieci mogą przychodzić również samodzielnie..

4. Rodzic przyprowadza dziecko przestrzegając rygorystycznie zasad zachowania ostrożności (odstęp 1,5m, maseczki).

5. Obowiązkowo wszyscy korzystają z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych wewnętrznych.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do placówki i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Dbają o zaopatrzenie dziecka powyżej 4 roku życia w indywidualną osłonę nosa i ust.

2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w placówce.

3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

4. Nie posyłają do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi placówki.

5. Do placówki mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

7. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

8. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu.

9. Są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki.

§ 5

OBOWIĄZKI KIERUJĄCEGO PLACÓWKĄ

1. Kierujący placówką dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.

2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

4. Organizuje pracę placówki na podstawie zebranych informacji od rodziców o liczbie zadeklarowanych dzieci.

5. Przekazuje rodzicom informację o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia w sposób ogólnie przyjęty w danej placówce.

6. Zapewnia miejsce do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

8. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

9. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

§ 6

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierującego placówką.

3. Do placówki wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą z niego wyznaczonym wejściem.

4. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

5. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez kierującego placówką harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełni dyżur jeden nauczyciel:

a) organizuje działania edukacyjno – opiekuńcze zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego;
b) wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazuje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie;
e) często wietrzy sale;

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkoła Językowa Salamanca zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 U PRACOWNIKA/ UCZNIA SZKOŁY JĘZYKOWEJ SALAMANCA

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/rodzice/uczniowie powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Osoba przebywająca na terenie placówki, która ma objawy wskazujące na chorobę COVID-19 powinna zostać niezwłocznie odsunięta od pracy/zajęć, wyposażona w maseczkę i rękawiczki oraz odizolowana w przewidzianym do tego celu pomieszczeniu.

4. W placówce wyznaczone jest miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych do czasu zorganizowania transportu własnego do domu (gdzie skorzysta z tele porady medycznej) lub oddziału zakaźnego.

5. Osoba która będąc na terenie placówki zaobserwowała u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest skontaktować się z:

a) infolinią NFZ/ WSSE/ PSSE/ Oddziałem Zakaźnym Szpitala (numery telefonów poniżej w załączeniu);
b) sekretariatem placówki: info@salamanca.com.pl lub tel 660 473 538 / 666 883 420;
oraz do postępowania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

6. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika/ucznia/rodzica należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

7. Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zobowiązany jest podać telefonicznie bądź mailowo bezpośredniemu przełożonemu informacje w zakresie:

a) decyzji wydanych przez PSSE w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia,
b) lokalizacji pomieszczeń, w których pełnił obowiązki służbowe w ostatnich 14 dniach,
c) ewentualnego kontaktu z pracownikami/ uczniami/rodzicami uczelni w ostatnich 14 dniach.

8. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

9. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, kierujący placówką w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

10. Sekretariat placówki informuje rodzica bezzwłocznie o stanie zdrowia dziecka.

Powyższe procedury nie są aktem prawnym. Zostały stworzone na podstawie niżej wymienionych źródeł:

  • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH MIASTA POZNANIA.
  • Experto24 Koronawirus: procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.
  • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 U PRACOWNIKA/ STUDENTA/DOKTORANTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
  • Procedura postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM.
Salamanca